زبان برنامه نویسی چیست ؟

همان طور که قبلا مطرح شد هر سخت افزار دارای زبان ماشین است و امکان استفاده از آن برای تولید برنامه وجود دارد.اما تولید نرم افزار با زبان ماشین از نظر زمانی طولانی است و مقرون به صرفه نمی باشد.از این جهت برنامه نویس از زبان برنامه نویسی استفاده می کند.

“زبان برنامه نویسی یک نگاشت بین کلمات و توالی ۰ و ۱ است”

به عبارتی زبان برنامه نویسی مانند یک مترجم دستورات برنامه نویس را که با کلمات روزمره و با مفهوم صادر می شوند به توالی مناسب از ۰ و ۱ تبدیل کرده و منجر به صرفه جویی در زمان تولید نرم افزار و فراهم آوردن شرایط ساده تر برای توسعه می شود.در واقع امروزه تولید بخش عمده ای از برنامه ها با زبان های برنامه نویسی انجام می شود و فقط در موارد خاص و نادر از زبان ماشین مستقیما استفاده خواهد شد.باید به این حقیقت توجه داشت که زبان های برنامه نویسی با تسریع فرآیند تولید نرم افزار منجر به کاهش چشم گیر هزینه های تولید و در نتیجه قیمت تمام شده نرم افزار خواهند شد.